NOWA PERFUMERIA
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Kategorie
  » Calvin Klein
  » Giorgio Armani
  » Hugo Boss
  » Lacoste
  » Paco Rabanne
  » Prada
  » Shiseido
  » Valentino
  » Damskie
  » Męskie
  » Unisex
  » Chloe
  » Hugo Boss
  » Marc Jacobs
  » Paco Rabanne
  » Roberto Cavalli
  » Shiseido
  » Trussardi
  » Versace
Producenci
Nowości
Zobacz wszystkie
Informacje
Regulamin

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie sprawy związane ze sklepem internetowym www.nowaperfumeria.pl który jest własnością firmy FRIVOL Jacek Lewandowski.
2. FRIVOL Jacek Lewandowski może w każdym czasie zmienić niniejszy regulamin przez udostępnienie na stronie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego regulaminu nowym, chyba że nowy regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. FRIVOL Jacek Lewandowski zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację na stronie www.nowaperfumeria.pl pod linkiem „Regulamin“ przez okres miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary regulamin.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.
2. Przez złożenie zamówienia użytkownik składa firmie FRIVOL Jacek Lewandowski wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.
3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli firma FRIVOL Jacek Lewandowski niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez użytkownika.
4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez użytkownika. Jeżeli firma FRIVOL Jacek Lewandowski nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez użytkownika potwierdzenia wysłania produktu, to oferta wygasa; w przeciwnym razie umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty.
5. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez firmę FRIVOL Jacek Lewandowski. W pozostałym zakresie firma FRIVOL Jacek Lewandowski może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.
7. Jeżeli użytkownik się zarejestrował, to nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. W razie przekazania hasła użytkownik odpowiada także za zamówienia złożone przez osoby trzecie. Użytkownik odpowiada za wszystkie zamówienia złożone za pomocą hasła i za wszystkie wynikające z nich zobowiązania.

§ 3 Prawo odstąpienia

1. Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2-4. W przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się.
2. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania produktu. Kupujący nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenia oświadczenia pisemnie, które należy przesłać na adres: FRIVOL Jacek Lewandowski
ul. Bolewskiego 2/4, 63-700 Krotoszyn;  powołując się na swoje prawo odstąpienia lub nie podając przyczyn. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia względnie produktu przed jego upływem. Jeżeli zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu.
3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty przesłania produktu do kupującego są zwracane przez firmę FRIVOL Jacek Lewandowski; koszty przesłania produktu przez kupującego z powrotem do firmy FRIVOL Jacek Lewandowski ponosi natomiast kupujący. Przesłanie produktu przez kupującego z powrotem do firmy FRIVOL Jacek Lewandowski za pobraniem nie będzie akceptowane i nie stanowi skutecznego wykonania prawa odstąpienia.
4. Prawo odstąpienia nie przysługuje kupującemu w następujących wypadkach:
(a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o
      którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1,
(b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach
      programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
      opakowania,
(c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy
      wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
(d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
      niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
(e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
      przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
(f) dostarczania prasy,
(g) usług w zakresie gier hazardowych.

§ 4 Dostawa

1.Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy i adres odbiorcy rachunku jest na terenie Polski.
2. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS paczkami ubezpieczonymi. Koszt dostawy:
18,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
23,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”
3. Dostawa następuje za pomocą firmy kurierskiej. Termin dostawy wynosi 3-4 dni robocze od dnia zawarcia umowy (zgodnie z § 3 ust. 4 umowa jest zawarta z chwilą, w której firma FRIVOL Jacek Lewandowski potwierdzi użytkownikowi wysłanie produktu). Dostawa następuje na adres wskazany przez użytkownika; uprawnienie osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie jest badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny, lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta, to odpowiedzialność za to ponosi użytkownik.

§ 5 Płatności

1. Roszczenie firmy FRIVOL Jacek Lewandowski o zapłatę ceny sprzedaży i kosztów przesyłki staje się wymagalne z chwilą dostarczenia produktów. W razie opóźnienia w płatności ceny sprzedaży lub kosztów przesyłki firmie FRIVOL Jacek Lewandowski należą się odsetki ustawowe.
2. Możliwe są następujące formy płatności:
- płatność przy odbiorze przesyłki
-  wpłata na konto bankowe
do 7 dni od złożenia zamówienia.
2. Przy płatności przelewem użytkownik ponosi koszty przelewu.
 
§ 6 Reklamacje

1. Jeżeli kupujący nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, to do umowy sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
2. W przeciwnym razie do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, to kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że firma FRIVOL Jacek Lewandowski ma również obowiązek zwrotu poniesionych przez kupującego kosztów. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w zdaniu trzecim, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli firma FRIVOL Jacek Lewandowski nie zdołała uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, to kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, jeżeli niezgodność z umową jest nieistotna. Kupujący traci wymienione w niniejszym ustępie uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu (towaru) z umową nie zawiadomi o tym firmę FRIVOL Jacek Lewandowski. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
3. Reklamacje – w tym w szczególności roszczenia o naprawę albo wymianę zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w ustępie 2, o ile istnieją, a ustawa ta ma zastosowanie – należy składać w formie pisemnej pod adresem: FRIVOL Jacek Lewandowski ul. Bolewskiego 2/4, 63-700 Krotosyzn. Do reklamacji należy załączyć formularz zwrotu i opisać w nim wadę względnie niezgodność z umową. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją; nie dotyczy to wypadków, w których jest to zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Przesłanie produktu przez kupującego z powrotem do firmy FRIVOL Jacek Lewandowski za pobraniem nie będzie akceptowane, co pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnego roszczenia kupującego o zwrot kosztów zgodnie z ust. 2 zdanie czwarte. Jeżeli kupujący zapłacił przelewem, to zapłata nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. W celu uniknięcia trudności przy dokonywaniu zapłaty, kupujący powinien w reklamacji dodatkowo podać numer rachunku bankowego, którym posłużył się przez składaniu zamówienia.

§ 7 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Firma FRIVOL Jacek Lewandowski nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami ani za skutki niezastosowanie się do tych wskazówek.

§ 8 Postanowienia pozostałe

1. Do spraw uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się prawo polskie z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
2. Odmiennie niż to przewiduje ust. 1, w sprawach ochrony danych osobowych stosuje się prawo niemieckie.

§ 9 Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Przechowujemy dane potrzebne przy prowadzeniu naszej działalności. Oczywiście traktujemy wszelkie dane osobowe jako poufne. Twoje dane osobowe przekazujemy tylko przedsiębiorcom, którzy przetwarzają dane lub wykonują wysyłkę na zlecenie firmy FRIVOL Jacek Lewandowski. Przetwarzamy Twoje dane adresowe oraz dane dotyczące Twojego zamówienia we własnych celach marketingowych. Nie przekazujemy tych danych w celach reklamowych osobom trzecim. Naturalnie w każdej chwili możesz odwołać zgodę na używanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, wysyłając zwykłego e-maila na adres sklep@nowaperfumeria.pl  Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody nie będziemy już używać, przetwarzać ani przekazywać objętych nim danych do innych celów niż wykonanie Twojego zamówienia. Zgodnie z § 9 ust. 2 do spraw ochrony danych osobowych stosuje się prawo niemieckie.
Powrót
22 lipiec 2017
1506695 wywołań od 01 wrzesień 2012
Copyright © 2012 oscGold